พิมพ์ใบ PayIn ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร
ค้นหานักเรียนเพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
ติดต่อสอบถาม :
038-444479 - 81 ฝ่ายการเงินโรงเรียน บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"