พิมพ์ใบ PayIn ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร
ค้นหานักเรียนเพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ติดต่อสอบถาม :
029667055 ฝ่ายการเงินโรงเรียน วัดเขมาภิรตาราม
เทอม / ปี :
/
ค้นหา :
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ เลขประจำตัวประชาชน
หรือ ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน